MANIKE office sro + 421 949 893 330 info@businesslovakia.com

Новый закон, требует изменений в отчислениях директора с 1.1.2018

Важная информация для директоров с мандатными договорами, которые платили себе символические зарплаты - изменение Закона о страховании с 1.1.2018. без ПМЖ - нужно иметь зарплату не менее минимальной -480 евро.Эта информация требовала подтверждения, т.к. Довера только сейчас получила разъяснения от своего юриста.Даем информацию Вам оперативно.Просите своих бухгалтеров увеличи оплаты вам в мандатных договорах.После этого вы должны подписать их и отправить в свою страховую почтой или лично принести. Поправка не касается людей с ПМЖ.
Для того, чтоб понять сколько же Вы будете теперь платить приводим в цифрах

480,00 EUR Brutto зарплата

Sociálna pois. 166,08 EUR
Zdravotná pois. 67,20 EUR
Daň 18,33 EUR (ak je podpísané vyhlásenie)
Общая сумма зарплаты с отчислениями 648,96 EUR

6.12.2017 bola prijatá Novela zákona o zdravotnom poistení 580/2004 Z.z.. Novela má byť účinná od 1.1.2018.
I. Zdravotné poistenie cudzincov z výkonu činnosti zamestnanca.
Zdravotne poistenou osobou na Slovensku bude iba taký zamestnanec bez trvalého pobytu v SR - ďalej cudzinec, ktorý vykonáva u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky alebo je organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky, zárobkovú činnosť zamestnanca dohodnutú s mesačným príjmom z tejto činnosti najmenej v sume vo výške mesačnej minimálnej mzdy (480 €). To neplatí, ak je zamestnaný v SR u zamestnávateľa, ktorý požíva diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva.

Posudzuje sa dohodnutá odmena v zmluve, t.j. napr. ak je v pracovnej zmluve dohodnutá mzda 450 € mesačne a prémie podľa kvality do výšky 20%, to nie je dohodnutá odmena najmenej 480 €. Naopak, ak je dohodnutá odmena/mzda najmenej 480 € a v niektorom mesiaci mzda/odmena túto výšku nedosiahne, napr. z dôvodu práceneschopnosti, nemá to vplyv na zánik zdravotného poistenia na Slovensku.
Cudzincom, ktorí sú zdravotne poistení na Slovensku z dôvodu zárobkovej činnosti zamestnanca a ktorí nemajú dohodnutú odmenu aspoň vo výške 480 € zaniká zdravotné poistenie na Slovensku 31.12.2017. Títo cudzinci majú povinnosť v 8-dňovej lehote oznámiť zdravotnej poisťovni skončenie poistného vzťahu (odhláška poistenca)